Met de toename van databronnen en de groei van de hoeveelheid informatie binnen organisaties wordt Master Data Management (MDM) steeds belangrijker. Waarom zou u met MDM beginnen? Was het vroeger nog een “customer 360 view” zijn het vandaag uitdagingen als integratie van externe data bronnen, verwerken van realtime gegevens of compliant zijn aan de privacy wetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Bij de implementatie van MDM komt er veel meer kijken dan alleen het implementeren van technologie; bij MDM gaat het vooral om het samenspel tussen Business en IT. Voordat u met MDM begint, moet uw organisatie dan ook aan een aantal voorwaarden voldoen.

Haal het uiterste uit uw data

Master Data Management bestaat uit twee delen. Enerzijds is er de techniek, maar uiteindelijk gaat het bij MDM vooral om het beheren en optimaal uitnutten van uw data (‘become data driven!’). Het is dus van belang om MDM op gecontroleerde wijze in de organisatie te implementeren.

Regel de governance goed

De belangrijkste voorwaarde voor een adequate MDM-implementatie het beleggen van de juiste verantwoordelijkheden. Om een MDM-initiatief te laten slagen, is het essentieel dat het initiatief gedragen wordt door het voltallige management. MDM is namelijk niet enkel een IT-aangelegenheid. De CIO speelt een belangrijke faciliterende rol, maar iedere afgevaardigde uit de business is en blijft uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de eigen data.

Stem de terminologie af

Ten tweede dient de gebruikte bedrijfsterminologie binnen de organisatie te worden vastgelegd in een gezamenlijk document (‘business glossary’). Hoe snel verwarring kan ontstaan wanneer de terminologie niet duidelijk is afgestemd, blijkt bijvoorbeeld uit een makkelijk voorbeeld: het woord ‘klantadres’. Want wat bedoelt de marketeer hiermee? Heeft hij het over het afleveradres, het factuuradres of het bezoekadres van de klant? Om fouten te voorkomen, is het zaak dit exact te beschrijven. Pas als er sprake is van eenduidige terminologie, die door alle partijen wordt gedeeld, heeft een MDM-initiatief kans van slagen.

De rollen die daarvoor nodig zijn

Dit is een continu proces, dat optimale onderlinge samenwerking vergt van bestuurders binnen de organisatie. Met bovenaan de Raad van Bestuur als opdrachtgever, en daaronder, op programmaniveau, de Data Governance Manager, proceseigenaar, data-eigenaar (gedelegeerd) en enterprise architect, die onderling moeten afstemmen zodat op projectniveau duidelijkheid is over de te gebruiken terminologie. Op projectniveau zijn het de Data Analyst, Data Steward en Integration Specialist/Developer die het vervolgens kunnen toepassen. Tussen de lagen onderling moet continu informatie worden uitgewisseld, zodat te allen tijde duidelijk is:

  • Wie is waarvoor verantwoordelijk?
  • Welke terminologie gebruiken we?
  • Hebben we overeenstemming dat dit de juiste terminologie is?

MDM Maturity – Wanneer is het zinvol om met MDM te beginnen?

Dat hangt onder meer af van het volwassenheidsniveau van uw organisatie. Daarbij kunt u de volgende stappen onderscheiden:

  1. Data governance; zijn alle verantwoordelijkheden op de juiste plaats belegd?
  2. Bedrijfsprocessen; zijn uw processen gestandaardiseerd en uitgelijnd?
  3. Data quality management; wordt uw datakwaliteit ad hoc verbeterd of is datakwaliteitsverbetering een continu proces?
  4. Tools & technieken; heeft u de juiste tools en kunt u die op de juiste manier inzetten?
  5. Operating Model; heeft u de mensen op de juiste plek zitten en de benodigde operationele processen ingericht?

Pas als de gedelegeerde verantwoordelijkheid in uw hele organisatie is verweven en uw organisatie op de juiste manier is ingericht, kunt u gaan nadenken welke tools u moet gaan inzetten om MDM te realiseren.

Meer info

Wilt u meer weten over MDM – lees dan ook onze eerdere blogs: “Master Data Management – De sleutel tot succes” en “Master Data Management – De fabels en feiten“.  Wilt u weten hoe wij u bij dit proces kunnen begeleiden? Neem dan nu contact met ons op!